Skontaktuj się z nami
+48 506 291 013

Cele

 • Prowadzenie szeroko pojętej działalności na rzecz migrantów zarobkowych i uchodźców z Ukrainy, Kirgistanu oraz innych krajów byłego ZSRR, w szczególności polskiego pochodzenia, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwijanie współpracy na płaszczyźnie społecznej, zawodowej i biznesowej;
 • Integracja społeczna emigrantów i uchodźców;
 • Wspomaganie integracji obywateli polskich z emigrantami przebywającymi w Polsce;
 • Prowadzenie działalności w zakresie pomocy w znalezieniu zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Reprezentowanie interesów migrantów, inicjatywy służące budowaniu pozytywnego wizerunku cudzoziemca wśród społeczeństwa polskiego;
 • Udzielanie pomocy cudzoziemcom przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 • Prowadzenie działalności wspomagającej uzyskanie przez migrantów prawa do czasowego bądź stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pomoc cudzoziemcom przebywającym w Polsce w nauce i przyswojeniu lokalnej kultury, a także wsparcie ich pobytu, funkcjonowania oraz integracji w możliwie najszerszym zakresie;
 • Wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób starszych;
 • Pomoc na rzecz ochrony i remontu zabytków kultury świeckiej i sakralnej;
 • Promocja przedsiębiorczości oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych.